Start O związku
O związku

Związek Nauczycielstwa Polskiego działa na podstawie statutu, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polski, ustawą o związkach zawodowych , ustawą o szkolnictwie wyższym oraz ratyfikowanymi przez Polskę Konferencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Białostockiej jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną.
Nadrzędnymi zasadami jakimi kieruje się ZNP, to samodzielność i suwerenność. Stoimy na stanowisku zachowania neutralności politycznej.

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników Politechniki Białostockie, w tym:

  • obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalno - bytowych pracowników oraz ich rodzin;.
  • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracy naukowo - dydaktycznej oraz adaptacji w uczelni;
  • działania na rzecz właściwego, zgodnego z poczuciem sprawiedliwości podziału środków finansowych ZFŚS PB dla wszystkich grup pracowniczych;

Zadania stojące przed związkiem realizujemy poprzez:

  • opiniowanie lub uzgadnianie postanowień, zarządzeń i innych aktów prawnych Władz Uczelni dotyczących kluczowych spraw pracowniczych;
  • współpracę z innymi związkami działającymi na terenie uczelni
  • organizację imprez oraz wycieczek krajowych i zagranicznych
  • organizowanie wyborów i nadzorowanie działalności społecznych inspektorów pracy
  • inicjatywy wobec władz uczelni w istotnych sprawach zgłaszanych przez członków związku i niezrzeszonych pracowników uczelni.

Zgodnie z III rozdziałem i 13 § Statutu Związku - członkom są wypłacane poniższe świadczenia statutowe.

ŚWIADCZENIA STATUTOWE ZNP W 2017 r.

ŚWIADCZENIA STATUTOWE ZNP
w 2016 r.
I. ZAPOMOGI STATUTOWE
A /   z tytułu urodzenia dziecka                                         - 400,00 zł
II. ZAPOMOGI LOSOWE
A / z tytułu zgonu członka rodziny:
męża, żony, dziecka , ojca, matki,
teścia, teściowej (udokumentowane)                           - 200,00 zł
B / z tytułu zdarzeń losowych (długotrwała choroba,
pożar, kradzież, powódź itp.)  udokumentowane         - 200,00 zł
III. NAGRODY RZECZOWE ZA DŁUGOLETNIĄ
PRACĘ I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ
A /       za 20 lat pracy                                                          - 160,00 zł
B /       za 25 lat pracy                                                          - 190,00 zł
C /       za 30 lat pracy                                                          - 220,00 zł
D /       za 35 lat pracy                                                          - 250,00 zł
E /       za 40 lat pracy                                                          - 280,00 zł
F /       za 45 lat pracy                                                          - 310,00 zł
IV. TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA
( 1 raz w roku )                                                                  - 100,00 zł
V. DOFINANSOWANIE DO SANATORIUM                         - 100,00 zł
( 1 raz w roku )
VI. ZAPOMOGI FINANSOWE ZNP ( 1 raz w roku )                                                  -    70,00 zł
Do w/w świadczeń uprawnieni są członkowie Związku opłacający składki minimum pół roku.