Start Aktualności Informacja o III Krajowej Konferencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Informacja o III Krajowej Konferencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W dniach 24-26 września br. obradowała w Warszawie III Krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZNP. Obrady rozpoczęły się w piątek 24 września od części roboczej, w trakcie której wybrane zostały organy Konferencji: Prezydium, Komisje: Mandatowa, Wyborcza, Programowa, Statutowa i Skrutacyjna oraz przyjęte zostały regulaminy obrad i wyborów.

 

Po obiedzie miała miejsce część oficjalna, w której uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Poseł Andrzej Smirnow, Prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. W tej części miał miejsce panel dyskusyjny, w trakcie którego wystąpili: kol. Ryszard Mosakowski - działacz KSN "Solidarność" i ekspert boloński, który wygłosił referat : "Proces boloński po 11 latach.", kol. Janusz Rak wystąpił z referatem "Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat" oraz kol. Władysław Rzymski, który przedstawił stanowisko ZNP wobec projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Po kolacji uczestnicy Konferencji udali się do teatru Syrena na przedstawienie "Pieniądze nie śmierdzą?" 

Drugiego i trzeciego dnia miała miejsce zasadnicza dyskusja programowa oraz wybory Prezesa Rady, członków Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu Głównego ZNP, delegatów na XL Zjazd ZNP oraz członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP. Prezesem Rady został wybrany kol. Janusz Rak z Politechniki Częstochowskiej, a członkami Prezydium: Nikodem Grzenkowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, Antoni Hoffman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Bronisław Majchrzak z Politechniki Wrocławskiej, Janina Owczarek z Polskiej Akademii Nauk, Stanisław Różycki, Irena Rudziewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Władysław Rzymski z Politechniki Łódzkiej, Janusz Szczerba z Politechniki Radomskiej, Wiesław Tadeusiak z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Leszek Wieczorek z Uniwersytetu Śląskiego. Na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium wybrało na wiceprezesów Rady: Janinę Owczarek, Stanisława Różyckiego oraz Leszka Wieczorka. Została także wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Barbara Dawidowska-Marynowicz z Uniwersytetu Opolskiego, Jadwiga Gwiazdowska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Witold Staszewski z Politechniki Łódzkiej, Jerzy Szmytka z Uniwersytetu Gdańskiego i Teresa Zięba-Graczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Komisja wybrała swym Przewodniczącym kol. Witolda Staszewskiego. Kolega Staszewski został także wybrany członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP. Konferencja wybrała także członków Zarządu Głównego ZNP (obok Prezesa, który jest automatycznie członkiem Prezydium ZG i tym samym ZG). Zostali nimi kol. kol.: Dariusz Gontarski z Politechniki Świętokrzyskiej, Wojciech Kamiński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Stanisław Różycki, a także Zdzisław Sybilski z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybrano także dziesięcioro delegatów na XL Krajowy Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego (oprócz Prezesa, członków ZG ZNP i członka GKR ZNP). Są to kol. kol.: Beata Bujak-Skowrońska z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Marta Łacek z UMCS w Lublinie, Krzysztof Łasiński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Barbara Przybylska-Czajkowska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Jan Sikorski z Politechniki Radomskiej, Jerzy Szmytka z Uniwersytetu Gdańskiego, Krystyna Tarkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Remigiusz Więckowski z Uniwersytetu Śląskiego, Tadeusz Wolan z Uniwersytetu Śląskiego oraz Bronisław Żurawski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja przyjęła przedstawiony przez Komisję Programowa projekt uchwały programowej na kadencję 2010-2014 oraz uchwały w sprawie organizacji manifestacji w dniu 14 października br. oraz w sprawie projektu zmiany ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja Statutowa przedstawiła propozycje zmian w Statucie ZNP, zarówno odnoszące się do rozdziału VII, jak i do innych części Statutu. Uchwały III Konferencji oraz propozycje zmian w Statucie ZNP są załącznikami do niniejszego numeru Biuletynu.
W niedzielę odbyło się także posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, na którym jednomyślnie przyjęto propozycje zmian w rozdziale VII Statutu ZNP oraz rozpatrzono odwołanie kol. Artura Stojki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego od decyzji konferencji uczelnianej ZNP w tej uczelni skreślającej go z listy członków ZNP. Konferencja podtrzymała decyzję uczelnianej organizacji.