Start Aktualności Uchwała programowa III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
Uchwała programowa III Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w trosce o pozycję partnerską polskiego szkolnictwa wyższego i nauki na forum środowiska akademickiego Unii Europejskiej, dobro pracowników, a w szczególności warunki ich pracy i życia oraz roli Związku Nauczycielstwa Polskiego w funkcjonowaniu struktur państwowych uchwala następujące zalecenia dla Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP:
 1. W dziedzinie statusu prawnego i materialnego pracowników oraz emerytów i rencistów szkolnictwa wyższego i nauki Rada powinna podejmować działania mające na celu:
  1. Wypracowanie systemowego, perspektywicznego mechanizmu wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe.
  2. Jednoznaczne określenie pozycji prawno-ekonomicznej szkolnictwa wyższego w stosunku do struktur organizacyjnych i budżetu państwa.
  3. Wypracowanie jednolitego, jasnego systemu rozdziału środków na podstawową działalność dydaktyczną szkolnictwa wyższego.
  4. Przywrócenie zasady określania kwoty na wynagrodzenia w dotacji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej.
  5. Dążenie do zawężania tzw. widełek w tabelach płacowych w szczególności poprzez systematyczne podnoszenie dolnych pułapów stawek wynagrodzeń. Żądanie weryfikacji tzw. kwoty bazowej przy obliczaniu wysokości stawek przewidzianych w zapisach ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, gwarantującej zachowanie parytetu 3:2:1 średniego krajowego wynagrodzenia i domaganie się przestrzegania tej zasady przy projektowaniu wysokości dotacji finansowej w kolejnych ustawach budżetowych.
  6. Dążenie do uporządkowania spraw emerytalno-rentowych byłych pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych adekwatnie do wskaźnika wzrostu płac w sferze produkcji materialnej. Uporządkowanie odpisu na ZFSS jako pochodnej emerytury lub renty w środowisku byłych pracowników szkół wyższych i nauki.
  7. Doprowadzenie do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy z Ministerstwem właściwym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
  8. Reaktywowanie oraz utrzymanie akademickiego modelu służby zdrowia.
  9. Jednolite uregulowanie w sferze budżetowej występujących preferencji i ulg pracowniczych.
 2. W sprawach organizacji systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki w Polsce, III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego uznaje za konieczne:
  1. Dążenie do dostosowania modelu kariery naukowej do przyjętego w Europie.
  2. Zwiększenie budżetowego finansowania szkół wyższych i nauki polskiej do poziomu przyjętego w strategii lizbońskiej.
  3. Wprowadzenie ulg i istotnych preferencji dla jednostek gospodarczych wspierających badania naukowe w szkołach wyższych i jednostkach naukowych.
  4. Utrzymywanie istniejącego zwolnienia badań naukowych z obciążania podatkiem VAT.
  5. W przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym dążyć do jednoznacznego określenia pozycji nauczyciela, jego obowiązków i uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem młodszych pracowników.
  6. Dążyć do wprowadzenia w nowelizowanej ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym jasnych, jednoznacznych zapisów odnośnie funkcjonowania Rad Pracowników w szkołach wyższych. Senaty nie spełniają tej roli z uwagi na udział pracodawców i przełożonych, czyli decydentów.
  7. Dążyć do przywrócenia należnej rangi procesowi dydaktycznemu. Obecny system oceny uczelni preferujący głównie badania naukowe jest krzywdzący, gdyż nie docenia jednego z głównych obszarów działania uczelni.
  8. Dążyć do ustawowego zapewnienia udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisjach oceniających nauczycieli akademickich.
  9. Dążyć do określenia pozycji młodego naukowca, jego praw, obowiązków oraz rozwoju naukowego i zawodowego w kraju i na uczelni.
  10. Dążyć do jednoznacznego określenia zasad delegowania przedstawicieli środowiska akademickiego do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. KRASP nie jest reprezentantem środowiska, a jedynie zgromadzeniem urzędujących rektorów.
  11. Dążyć do jednoznacznego wyjaśnienia i określenia pozycji formalnej i społecznej KRASP-u. W obecnej postaci jest to kolegium pracodawców i zarządzających uczelniami.
 3. W sprawach organizacyjnych prac wewnątrzzwiązkowych III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego zobowiązuje Radę do:
  1. Ostatecznego zakończenia porządkowania struktury organizacyjnej umożliwiającej funkcjonowanie organizacjom członkowskim bez konieczności posiadania osobowości prawnej.
  2. Zapewniania stałej pomocy prawnej dla organizacji należących do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
  3. Nawiązywania i rozwijania współpracy z organizacjami działającymi w środowiskach akademickich, zarówno pracowniczymi i studenckimi oraz strukturami regionalnymi ZNP.
  4. Dbałość o przestrzeganie uprawnień związków zawodowych oraz pracowniczych i emerytalnych w uczelniach.
  5. Doskonalenia systemu obiegu informacji wewnątrzzwiązkowej.
Warszawa, 26.09.2010 r.